top of page
  • Writer's picturePassive Income Forex

ห้องเรียนที่ 1. ประวัติและที่มาของตลาด Forex เข้าใจง่าย ไม่ถึง 2 นาทีประวัติของ Forex หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ละประเทศจะต้องสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประเทศตนเองอย่างเร่งด่วน จึ่งได้จัดงานประชุมจากตัวแทนในแต่ละประเทศ รวม 29 ประเทศที่เมือง Bretton Woods เพื่อให้หาทางออกเกี่ยวกับภาวะทางการเงิน จนได้ข้อตกลงที่เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ และหนึ่งในนั้นคือ อัตราการแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดขึ้นมา ด้วยเหตุ “กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF)” จึงได้เกิดขึ้ยและถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลง Bretton Woods ดำเนินการในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งมีผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว


ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2503 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบคงที่เริ่มสลายตัวลง เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


จนในปี พ.ศ. 2514 ประธานาธิบดีนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ระงับการผูกขาดเงินดอลลาร์สหรัฐไว้กับทอง เพื่อแก้ไขการล่มสลายของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่รู้จักกันในนาม นิกสัน ช็อค (Nixon Shock) จนนำไปสู่ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว ในต้นปี พ.ศ. 2516


ในปี พ.ศ. 2519 ทุกสกุลเงินหลักได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบตายตัวมาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ทำให้สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระและราคาเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกลของตลาด นี่จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของตลาด Forexขอบคุณข้อมูลและคลิปดีๆจาก >>> Forex Thailand

4 views0 comments

Comments


bottom of page